Aktuality

Zpět na výpis

Pravidla soutěže na Instagramu a Facebooku divadla

 Pravidla pro účast v soutěži o vstupenky na představení Letní scény Hudebního divadla Karlín

(dále jen „Pravidla“)

Společnost Hudební divadlo v Karlíně, p.o. se sídlem na adrese Křižíkova 10, 186 00 Praha 8 - Karlín. IČ : 00064335,

(dále jen „Pořadatel“)

Účastí v soutěži souhlasíte s obchodními podmínkami dostupnými zde a se zde dostupnými podmínkami zpracování osobních údajů za účelem zapojení se do soutěže, jejich marketingovému využití a případného označení výherce na sociálních sítích.

 

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatel vyhlašuje instagramovou a facebookovou soutěž s názvem „Soutěž o 3x4 vstupenky na muzikál Rebelové na Letní scéně divadla“ (dále také jen „Soutěž“). Pořadatelem ani Organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“), ani provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v biu instagramového účtu @hudebnidivadlokarlin a také v přes url proklik z příspěvku na Facebooku.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od 22.6.2021 do 28.6.2021 23:59:59  (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

 

II. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15let s kontaktní adresou na území České republiky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatel na síti Instagram, je fanouškem instagramové stránky Pořadatele, případně jako uživatel na síti Facebook, kdy je fanouškem facebookové stránky Pořadatele a zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykoli schopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Instagram i síti Facebook.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Soutěžící se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook. Fotografie, videa, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která Soutěžící uveřejní v rámci Soutěže prostřednictvím postu, nebo stories na síti Instagram či Facebook (dále jen „Příspěvek), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
 4. Soutěžící prohlašuje, že je výhradním autorem veškerých Příspěvků, nebo že má řádný souhlas autorů/spoluautorů Příspěvků, má řádné souhlasy všech osob zachycených na Příspěvcích, a dále má řádný souhlas vlastníků jakýchkoli věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na Příspěvcích, to vše k užití Příspěvků v Soutěži v souladu s těmito Pravidly a s pravidly sítě Instagram a/nebo sítě Facebook.
 5. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

 

III. Základní informace o soutěži, výhry

 1. Soutěžící se zúčastní Soutěže tak, že v Době konání Soutěže napíše komentář, který musí splnit zadání Soutěže. Tedy v soutěžní dobu od 22.6.2021 do 28.6. 23:59:59 v komentáři u soutěžního příspěvku označí 3 další lidi. A zároveň je sledující instagramového účtu @hudebnidivadlokarlin a/nebo facebookové stránky „Hudební divadlo Karlín“
 2. Každý Soutěžící má právo do Soutěže pod Soutěžní příspěvek zaslat jeden komentář na síti Instagram a jeden komentář na síti Facebook. Ze všech komentářů Soutěžících budou vybráni 3 výherci (dále jen „Výherce“).
 3. Výhrou v Soutěži jsou 3x 4 vstupenky na muzikál Rebelové na Letní scéně Hudebního divadla Karlín.
 4. Výherce bude o své výhře informován následující pracovní den po vylosování, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Soutěže na síti Instagram a síti Facebook, a to označením v komentáři pod příspěvkem, ve kterém Pořadatel vyhlásil Soutěž a zároveň prostřednictvím soukromé zprávy na síti Instagram nebo síti Facebook. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.
 5. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutých informací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení kontaktních údajů Soutěžícího.
 6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Instagram a sítě Facebook a tento provozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nebo Organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram nebo sítě Facebook.

 

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, a to pro účast v soutěži jméno instagramového profilu soutěžícího, a u výherce, pro účely doručení výhry, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.
 2. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V. Licenční ujednání

 1. Soutěžící dává souhlas s tím, že uděluje účastí v Soutěži, tedy zveřejněním Příspěvku, Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva tento Příspěvek, jakožto autorské dílo, užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech („Licence“).
 2. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence jsou Organizátor a Pořadatel oprávněni provádět jakékoli změny Příspěvku či ho jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat ho do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití Příspěvku v rámci poskytnuté Licence nemusí být uváděno jméno Soutěžícího ve smyslu jeho autorství.
 3. Soutěžící zasláním Příspěvku prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku Pravidel.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením v biu instagramového účtu Pořadatele, případně pak na facebookové stránce Pořadatele. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 5. Datum vydání Pravidel: 21.6.2021 společnost Hudební divadlo v Karlíně, p.o.